Tanıtım

Tarihçe

Aksaray Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü yasal olarak 2009 yılında açılmış olup fiilen açılış tarihi eğitim ve öğretime başladığı 2014-2015 akademik yılıdır. Maliye Bölümü fiilen faaliyete geçtiği eğitim ve öğretim tarihi itibariyle hem bağlı olduğu fakülte bünyesinde hem de yeni kurulan üniversiteler içinde ön plana çıkmaktadır. Yüksek Öğrenim Kurumu ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezinden elde edilen bilgilere göre 130 devlet ve 73 vakıf üniversitesi lisans eğitimi vermektedir. Devlet üniversitelerinin 54, vakıf üniversitelerinin ise 3 tanesinin ilgili fakültelerinde lisans eğitimi veren Maliye Bölümü bulunmaktadır. Aksaray Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü gerek şehrin coğrafi konumu ve öğrenci dostu şehir olma yönünde gelişmesi ve gerekse üniversitenin eğitim ve diğer olanakları nedeniyle çoğu köklü üniversitelerden daha yüksek dilimlerde öğrenci almaktadır. 

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından bölümümüze örgün öğretim kapsamında 60 öğrenci alınmıştır. 2018 yılında ilk mezunlarını veren bölümümüzde Maliye Teorisi, Mali İktisat,  Bütçe ve Mali Planlama ve Mali Hukuk Anabilim dallarında teorik ve uygulama şeklinde eğitim verilmektedir.

Misyon

Bölümümüzün misyonu, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında; çağdaş, laik, demokratik ve hukuk ekseninde, sağlam adımlarla daima ileriye yürümeyi hedefleyen, ülkesini seven, dürüst, güvenilir, ulusal değerlere sahip çıkan, kamusal yararı kişisel çıkarların üzerinde tutmayı görev edinmiş, araştırma-geliştirme yeteneği kazanmış bireyler yetiştirmektir. Ayrıca alanında çağdaş normlara uygun yöneticiler ile ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında rekabet edebilecek donanım ve bilgiye sahip işgücü ve bilim insanı yetiştirmek, araştırmalar ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmek ve maliye alanında sahip olduğu entelektüel birikim ile toplumu bilgilendirmektir.

Vizyon

Bölümümüzün vizyonu; evrensel üniversite kültürüne uygun olarak, akademik disiplin ve kalite anlayışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde, saygın bilim insanları yetiştiren ve bilimsel ürünler üreten, her konuda kendine güvenen, özgür, yaratıcı alanında iyi yetişmiş mezunlar veren, öğrenci ve çalışanlarına güven telkin eden ve alanında öncü bir bölüm olmaktır. 

Bölüm Hakkında

Maliye Bilimi genel olarak devletin hukuki süreç çerçevesinde gerçekleştirdiği gelir ve harcamalarını konu edinen bir alandır. Dolayısıyla devletin gelir toplama ve harcama yapma yetkisi iktisadi ve hukuki, boyutların aynı derecede önem arz ettiği bir muhasebe sürecidir. Devletin devlet olma özelliğinden yola çıkarak iktisat ve işletme bölümlerine ilaveten kamu hukuku ağırlıklı vergi, muhasebe, ekonomi ve hukuk dersleri  öğrenim süresi boyunca  yoğun şekilde verilmektedir. Bunların yanında güncel gelişmeler ve bölümün diğer temel dersleri olan maliye teorisi ve tarihi teorik olarak üzerinde yoğunlaşılan diğer ders konuları olmaktadır. 

Programımızın temel hedefi öğrencilerimizin kendilerine güvenlerini artıracak özgürlükçü, demokratik ve bilimsel bir ortamda eğitim almalarını sağlamak suretiyle; ekonomik ve mali olayları her yönüyle değerlendirebilmelerini sağlamak ve mezun olduklarında karşılaşacakları rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır.

Lisans düzeyinde ERASMUS ve MEVLANA programları ile yurtdışı, FARABİ programı ile  yurtiçi öğrenci hareketliliğine dâhil olan Maliye Bölümünden mezun olanlara "Lisans Diploması" verilmektedir. 

Bu alanda öğrenim gören öğrenciler öncelikle muhakeme, yorumlama ve sayısal düşünme yeteneği yüksek, disiplinli, ayrıntılar ile uğraşabilen, hızlı, yerinde ve doğru kararlar verebilen ve alınan kararların uygulanmasını takip eden kişiler olarak yetişmektedir. Ayrıca mezunların üniversite öğrenimlerinde öğrendikleri bilgileri pratikte kullanabilmeleri için akıcı yabancı dil ve bilgisayar bilgisinin iş bulma açısından avantajları göz önünde tutulup öğrenci ve bölüm kapasitesi bu yönde geliştirilmektedir.

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Bölümde  verilen dersler ve detaylı bilgi için Bölümümüz Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi için tıklayınız. 

Bir öğrencinin maliye lisans programından mezun olabilmesi için programda öngörülen dersleri alarak başarılı olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları genellikle  Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu Bankaları, Üst Kurullar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Üniversiteler, Sayıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Özel Sektör Firmaları, Denetim Kurumları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumları, Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ile alım yapan kamu kurumlarında ve özel bankalar, denetim şirketleri gibi özel sektörde istihdam edilmektedir.

Mezunlarımız İçişleri Bakanlığı’nda kaymakamlık, Adalet Bakanlığı bünyesinde idari hakimlik, özel ve kamu kuruluşlarının teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik ve iç denetçilik, Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrolarında; kontrolörlük, yeminli murakıplık, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler. KPSS A Grubunun ilgili puan türlerinden alım yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzman yardımcılığı, KPSS B Grubu ile memuriyet, serbest mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, yeminli mali müşavirlik üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme imkânları da sahiptirler.

Mezunlarımız yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilir ve üniversitelerimizde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilebilirler.

Özetle mezunlarımız tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde geniş bir yelpazede iş bulup, kariyer yapma imkânına sahiptirler.